privacyreglement

privacyreglement

Privacybeleid conform AVG :

 

 

POCN BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacypolicy van POCN BV willen we heldere en transparante informatie geven over hoe POCN BV omgaat met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

POCN BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). Dit brengt met zich mee dat POCN BV in ieder geval :

 

 

De verwerking van persoonsgegevens van klanten wordt door POCN BV gedaan ten behoeve van de volgende doeleinden :

 

Voor de bovenstaande doeleinden kan, indien noodzakelijk, POCN BV, de volgende persoonsgegevens van u vragen : roepnaam en voorletters, tussenvoegsel en achternaam ( zakelijk ) telefoonnummer en ( zakelijk ) e-mailadres. Firma / bedrijfsnaam, t.a.v voorletter en/of naam, achternaam, verzendadres prive of zakelijk, straat, adres of postbus, postcode en woon- of vestigingsplaats.

 

Uw persoonsgegevens worden door POCN BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doelen :

Met deze partijen sluiten wij een subverwerkers-overeenkomst waarin wij uiteraard de nodige afspraken maken ten einde de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen verder de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

POCN BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

POCN BV heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking ;

Alle personen die namens POCN BV van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij hanteren een wachtwoord op al onze systemen.

Wij maken een back up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.

Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons of door een van onze medewerkers. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Als wij niet tot overeenstemming komen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.